Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego

Telewizja Światłowodowa dostępnego pod adresem telewizjaswiatlowodowa.pl (dalej jako „Serwis”)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności oraz sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także innych informacji dotyczących Użytkowników, Serwis wprowadza politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) o następującej treści:

 

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu świadczenia Usług przez Administratora jest EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, Al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000171054, REGON: 634497403, NIP: 7781410391, kapitał zakładowy 37 275 000,00 zł (dalej: „Administrator” lub „EVIO”).

 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Na potrzeby Polityki Prywatności „dane osobowe” - są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres, adres e-mail, firma lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 4. Na potrzeby Polityki Prywatności „Usługa” – jest to działanie Administratora podjęte na skutek przesłania danych przez Użytkownika za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie tj. przygotowanie indywidualnej oferty dla Użytkownika w celu zawarcia umowy z Użytkownikiem z zakresu usług telekomunikacyjnych świadczonych przez EVIO i jej partnerów, przedstawienie oferty dla Użytkownika zainteresowanego nawiązaniem współpracy z EVIO w roli partnera EVIO w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, a także przesyłanie użytkownikom informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną w zakresie świadczonych przez EVIO usług telekomunikacyjnych, które ustaje z chwilą zaprzestania świadczenia Usług przez Administratora na rzecz Użytkownika i usunięcie danych Użytkownika przez Administratora z własnej inicjatywy lub na żądanie Użytkownika.

 

§ 2

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Zabezpieczenia

 1. W związku ze świadczeniem Usług Serwisu, Administrator może zbierać następujące dane osobowe:

  1. Dane osobowe Użytkownika przekazane w związku przesłaniem za pomocą Serwisu formularza z zapytaniem o przygotowanie przez EVIO indywidualnej Oferty w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez EVIO i jej partnerów : imię, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;

  2. Dane osobowe Użytkownika przekazane w związku z przesłaniem za pomocą Serwisu formularza z zapytaniem o przedstawienie przez EVIO oferty współpracy w charakterze partnera EVIO w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firma;

  3. Dane osobowe Użytkowników zbierane w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną za pomocą usługi „Newsletter” w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez EVIO: imię, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu w przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody przy przesyłaniu formularza z zapytaniem o przygotowanie przez EVIO indywidualnej Oferty w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez EVIO i jej partnerów, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firma w przypadku udzielenia zgody przy przesyłaniu formularza imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firma.

 2. Wszystkie przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli właśnie RODO oraz zgodnie z pozostałymi przepisami obowiązującego w Polsce prawa, w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych, w poniższych celach:

  1. prawidłowego świadczenia Usługi – przez świadczenie Usługi rozumiemy w tym wypadku przygotowanie przez EVIO indywidualnej Oferty w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez EVIO i jej partnerów oraz przedstawienie jej Użytkownikowi w formie telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez EVIO i jej partnerów na rzecz Użytkownika, a także przygotowanie oferty współpracy z EVIO w charakterze partnera EVIO w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Użytkownika wyrażającego chęć podjęcia takiej współpracy oraz przedstawienie jej Użytkownikowi w formie telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy współpracy między Użytkownikiem, a EVIO w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, jak również przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w zakresie usług telekomunikacyjnych przez EVIO i jej partnerów za pomocą usługi „Newsletter”. Przystępując do korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz przekazując swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża tym samym wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług. W powyższym celu oraz w zakresie niezbędnym do jego realizacji będziemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do świadczenia Usług;

  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w trakcie świadczenia Usług Administrator będzie przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w stosunku do oferowanych Ci przez Administratora produktów i Usług;

  3. spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – niektóre Twoje dane musimy przechowywać w celach wynikających z poszczególnych obowiązków nałożonych na Administratora przez prawo.

 3. Dane przekazane w celu świadczenia Usługi są przekazane dobrowolnie jednak ich niepodanie uniemożliwia prawidłowe świadczenie Usługi.

 4. W związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych innym odbiorcom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności z zakresu rachunkowości i księgowości, usług informatycznych, usług z zakresu promocji i marketingu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych, przetwarzanych na rzecz i Administratora przez pracowników Administratora oraz osoby świadczące pracę na jego rzecz na podstawie innego stosunku, w tym stosunków cywilnoprawnych odbywa się w granicach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w określonym celu i w ramach konkretnej czynności przetwarzania.

 5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez cały okres niezbędny dla prawidłowego świadczenia Usług, a po ich zakończeniu w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych. W szczególności dane przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy umieszczonych w Serwisie w celu uzyskania kontaktu i oferty EVIO, będą przechowywane jedynie w tym celu, tj. podjęcia kontaktu przez Administratora w celu przedstawienia odpowiedniej Oferty oraz w celu jej zarchiwizowania przez okres 24 miesięcy od dnia przesłania formularza.

 6. Administrator zobowiązuje się do:

  1. podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

  2. przechowywania danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych w postaci, która nie pozwala na identyfikację osoby, której dane dotyczą;

  3. przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych;

 1. Administrator przetwarza dane osobowe i Informacje Poufne w sposób, o którym mowa w ust. 6 pkt c) powyżej, w szczególności poprzez:

  1. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;

  2. dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie;

  3. zabezpieczanie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

  4. prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki ochrony, o których mowa powyżej;

  5. zapewnianie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;

  6. prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych;

  7. przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu w jakim zostały przekazane Administratorowi.

 1. Dane osobowe są przetwarzane w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora jedynie w zakresie i przez czas niezbędny do zrealizowania celu, tj:

  1. prowadzenia badań rynku i badań statystycznych dla potrzeb funkcjonowania Serwisu;

  2. administrowania Serwisem, poprawy jego funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych Usług;

  3. zwalczania oszustw i nadużyć mogących mieć miejsce podczas korzystania z Serwisu;

  4. poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

- przy czym przetwarzanie w tych celach następuje wyłącznie przez czas w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia Usług.

 

§ 3

Zbieranie danych anonimowych

 1. Administrator nie rejestruje żadnych prywatnych danych Użytkowników udostępnionych lub przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu.

 2. W trakcie korzystania z Serwisu automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności w Serwisie. Wskazane dane mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Serwisu. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych danych osobowych Użytkowników.

 4. W większości znanych przeglądarek istnieje możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania cookies, jednakże w niektórych przypadkach może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności stron.

 5. Szczegółowe zasady działania cookies reguluje Polityka cookies, dostępna tutaj (https://telewizjaswiatlowodowa.pl/regulamin/polityka-ciasteczek).

 

§ 4

Uprawnienia Użytkownika

 1. W każdym czasie możesz wycofać udzieloną nam zgodę na każdy z celów przetwarzania Twoich danych osobowych, na jaki została udzielona, przesyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres iod@evio.pl.

 2. W każdym czasie przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz też prawo do żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora. Użytkownik może realizować uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, przesyłając Administratorowi żądanie o odpowiedniej treści za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres iod@evio.pl

 3. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności, danych osobowych lub jakiejkolwiek części Serwisu, należy kierować na adres iod@evio.pl.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 26.05.2018 roku.

 2. Administrator może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych Usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności Serwisu oraz o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 3. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności stosuje się przepisy RODO oraz inne powszechnie obowiązujące na terytorium RP przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisie telewizjaswiatlowodowa.pl

Informujemy, że w naszym serwisie stosowane są pliki cookies.  Serwis wykorzystuje pliki typu cookies w celu dostosowania zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te będą zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Jeśli nie życzysz sobie, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak dokonania zmian ustawień przeglądarki internetowej w celu zablokowania zapisywania plików cookies będzie jednoznaczny z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.


Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies w celu dostosowania zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Pozwalają one ocenić, jakie są upodobania użytkowników i jak można ulepszyć stronę internetową dla użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w serwisie telewizjaswiatlowodowa.pl w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


Jak wyłączyć pliki cookies?

W przeglądarce Mozilla Firefox
  W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje", następnie zakładkę "Prywatność".  W przeglądarce masz możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn. 

Jak wyłączyć pliki cookies? 
  W przeglądarce Microsoft Internet Explorer  W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe", a w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności.

W przeglądarce Google Chrome 
  W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania".

W przeglądarce Opera 
  Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać "Ustawienia", a następnie „Wyczyść historię przeglądania".

W przeglądarce Apple Safari 
  W menu "Safari" należy wybrać "Preferencje", następnie zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookies.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Informujemy, że EVIO Polska Sp. z o.o. oraz „EVIO” Sp. z o.o. („Spółki”) wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Poniżej wskazujemy dane Inspektora Ochrony Danych powołanego w obu Spółkach, do którego mogą być kierowane zapytania i zgłaszane żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Marta Heród
adres e-mail: iod@evio.plSkontaktuj się

Operatorem Serwisu jest:
EVIO Polska Sp. z o. o.